ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ …

ಕೇವಲ ನಾನು, ನನ್ನದು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬರೀ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕೂ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರರ ದುಃಖಕ್ಕೆ, ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂತಾಪಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮರೆಯಿಸುವ ದಿವ್ಯೌಷಧವೂ ಹೌದು.

Advertisements
This entry was posted in Inspiration stories, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s